Mangyaring isaalang-alang ang pagsuporta sa mga kawanggawa at organisasyong ito sa anumang paraan na maaari mong alinman sa pamamagitan ng donasyon, pagsuri para sa mga programang boluntaryo o pagbabahagi ng kanilang mga mapagkukunan sa isang taong maaaring mangailangan ng tulong.